Poziv za Glavnu skupštinu Društva

P A P U K
dioničko društvo
za promet i preradu žitarica
N A Š I C E

Broj: 19-191
Našice, 15.05.2019.

   Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka ( NN 40/19) te u skladu sa Statutom dioničkog društva PAPUK d.d. Našice, Kolodvorska 1, Uprava Društva - direktor saziva

REDOVITU
G L A V N U   S K U P Š T I N U
koja će se održati 27.06.2019. godine s početkom u 13,00 sati u Našicama, u prostorijama Uprave Društva Kolodvorska 1
 

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D n e v n i   r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Glavne skupštine
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
4. Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2018. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
6. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća
7. Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini
9. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti poslovanja društva
10. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Donošenje
11. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2018. godini
12. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2018. godini
13. Izbor ovlaštenog revizora Društva za 2018. godinu

     Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donose slijedeće

ODLUKE

Ad. 2. Razrješuje se radi isteka mandata predsjednik Glavne skupštine Društva Adriana Svoren iz Našica, J. Gotovca 16, OIB: 80824385573.
Ad. 3. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Adriana Svoren iz Našica, J. Gotovca 16, OIB: 80824385573. Mandat novoizabranog predsjednika Glavne skupštine traje 4 godine i počinje teći od dana donošenja odluke.
Ad. 4. Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godinu.
Ad. 5. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
Ad. 6. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2018 godinu.
Ad. 7. Usvajaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018. godinu
Ad. 8. Donosi se odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini
Ad. 9. Donosi se odluka o dopuni djelatnosti predmeta poslovanja Društva, dopunjuje se djelatnost kako sljedi:

*   Proizvodnja metalnih konstrukcija
*   Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
*   Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
*   Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
*   Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

Ad. 10. Donosi se odluka o izmjeni čl. 12 Statuta Društva na način da se čl. 12 dopunjuje kako sljedi:

* Proizvodnja metalnih konstrukcija
* Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
* Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
* Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
* Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

Ad.11. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova za 2018. godinu.
Ad. 12. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.
Ad. 13. Za ovlaštenog revizora u 2019. godini izabire se revizorska tvrtka Konto L d.o.o., za usluge revizije i računovodstva, dr. Ante Starčevića 16, Sisak, OIB: 94034507000.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji su upisani u registar dionica kod SKDD i koji se najkasnije 6 dana prije održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.

Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.

Uvid u materijale za Skupštinu, kao i obrasci prijave i punomoći bit će dostupni dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine svakim radnim danom od 10,oo do 14,oo sati u Upravi Društva, Kolodvorska 1, Našice.

Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupan je na internetskoj stranici Društva www.papuk.hr

Ukoliko ne postoji kvorum, nova sjednica Glavne skupštine održat će se 12. srpnja 2019 . godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/ 618-190.  
                                            
                                                                                            PAPUK d.d.
                                                                                    Našice, Kolodvorska 1 

Preuzmite obrasce:
Obrazac Prijava za sudjelovanje (.pdf)
Obrazac za Punomoć (.pdf)

 


Povratak na O nama

  • PAPUK d.d. NAŠICE
    Kolodvorska 1, Našice
    tel. (031) 618 190
    fax. (031) 618 282
    e-mail. info@papuk.hr

Download brosure Download brosure