Poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu Društva

P A P U K
dioničko društvo
za promet i preradu žitarica
N A Š I C E

Broj: 119/21
Našice, 26.03.2021.

   Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka ( NN 40/19) te u skladu sa Statutom dioničkog društva  PAPUK d.d. Našice, Kolodvorska 1, Uprava Društva - direktor saziva

IZVANREDNU
G L A V N U   S K U P Š T I N U
koja će se održati 05.05.2021. godine s početkom u 13,00 sati u Našicama, u prostorijama Uprave Društva Kolodvorska 1
 

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći

D n e v n i   r e d :

1.  Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara  
2.  Donošenje odluke o dopuni djelatnosti poslovanja društva
3.  Donošenje odluke o izmjeni Statuta

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Izvanredna Glavna skupština donose sljedeće

ODLUKE

Ad. 2. Donosi se odluka o dopuni djelatnosti predmeta poslovanja Društva, dopunjuje se djelatnost kako slijedi:

 • - djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem
 • - računovodstveni poslovi
 • - usluge informacijskog društva
 • - računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • - informacijske uslužne djelatnosti

Ad.  3. Donosi se odluka o izmjeni čl. 12 Statuta Društva tako da se čl. 12 dopunjuje kako slijedi:

 • - djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem
 • - računovodstveni poslovi
 • - usluge informacijskog društva
 • - računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • - informacijske uslužne djelatnosti

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji su upisani u registar dionica kod SKDD i koji se najkasnije 6 dana prije održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.

Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirus (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu Izvanredne Glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Izvanredne skupštine provoditi Društvo.

Prijava se podnosi u pisanom obliku neposredno Upravi Društva ili preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva.

Uvid u materijale za Skupštinu, kao i obrasci prijave i punomoći bit će dostupni dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima od dana kada je objavljeno sazivanje Izvanredne Glavne skupštine svakim radnim danom od 10,oo do 14,oo sati u Upravi Društva, Kolodvorska 1, Našice.

Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupan je na internetskoj stranici Društva www.papuk.hr

Ako ne postoji kvorum, nova sjednica Izvanredne Glavne skupštine održat će se 19.05.2021. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/ 618-190.

PAPUK d.d.
Našice, Kolodvorska 1 

Preuzmite obrasce:
Obrazac Prijava za sudjelovanje (.pdf)
Obrazac za Punomoć (.pdf)

 


Povratak na O nama

 • PAPUK d.d. NAŠICE
  Kolodvorska 1, Našice
  tel. (031) 618 190
  fax. (031) 618 282
  e-mail. info@papuk.hr

Download brosure Download brosure