Poziv za Glavnu skupštinu Društva

P A P U K
dioničko društvo
za promet i preradu žitarica
N A Š I C E


Našice, 16.07.2021.

   Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 40/19) te u skladu sa Statutom dioničkog društva PAPUK d.d. Našice, Kolodvorska 1, Uprava Društva - direktor saziva

REDOVITU
G L A V N U   S K U P Š T I N U
koja će se održati 25.08.2021. godine s početkom u 13,00 sati u Našicama, u prostorijama Uprave Društva Kolodvorska 1

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći

D n e v n i   r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2020. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
4. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća
5. Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2020. godini
7. Donošenje Odluke o raspodjeli zadržane dobiti prethodnih godina
8. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2020. godini
9. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2020. godini
10. Izbor ovlaštenog revizora Društva za 2021. godinu
11. Donošenje Odluke o preoblikovanju dioničkog društva Papuk u društvo s ograničenom odgovornošću i prihvaćanju prijedloga teksta Društvenog ugovora
12. Donošenje Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja društva PAPUK društvo s ograničenom odgovornošću za promet i preradu žitarica

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donose sljedeće

ODLUKE

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini.
Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.
Ad. 4. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu.
Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu.
Ad. 6. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2020. godini.
Ad. 7. Donosi se odluka o raspodjeli zadržane dobiti prethodnih godina
Ad. 8. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova za 2020. godinu.
Ad. 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.
Ad. 10. Za ovlaštenog revizora u 2021. godini izabire se revizorska tvrtka Konto L d.o.o., za usluge revizije i računovodstva, dr. Ante Starčevića 16, Sisak, OIB: 94034507000.
Ad. 11. Na temelju članka 557. stavka 2. i 558. Zakona o trgovačkim društvima usvaja se predloženi tekst odluke o preoblikovanju Društva i tekst Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, koji je prijedlog Odluke i čini njezin sastavni dio pa Skupština donosi

ODLUKU O PREOBLIKOVANJU dioničkog društva PAPUK u društvo s ograničenom odgovornošću

Članak 1.
Papuk dioničko društvo za promet i preradu žitarica (Papuk d.d. Našice) sa sjedištem u Našicama, Kolodvorska 1, upisano je kod Trgovačkog suda u Osijeku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 050007832 s osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 95755909085 dana 11.12.1995. godine. Važeći temeljni akt Društva-Statut Društva (pročišćeni tekst) upisan u sudski registar, usvojen je na Izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj 05.05.2021. godine.

Članak 2.
Temeljni kapital Društva iznosi 18.149.100,00 kuna (osamnaestmilionastočetrdesetdevetisuća i sto kuna). Temeljni kapital društva je podijeljen na 60.497 dionica (šezdesetisućačetiristodevedesetsedam dionica svaka nominalne vrijednosti 300 kuna (tristo kuna).

Članak 3.
Temeljem ove Odluke, Društvo mijenja svoj pravni oblik tako da da se iz dioničkog društva preoblikuje u društvo s ograničenom odgovornošću, te kao takvo nastavlja djelovati u pravnom prometu na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom. Sva prava i obveze prema Društvu i Društva prema trećima ostaju nepromijenjena.

Članak 4.
Ovom Odlukom mijenja se tvrtka trgovačkog društva Papuk dioničko društvo za promet i preradu žitarica tako da ista sada glasi Papuk društvo s ograničenom odgovornošću za promet i preradu žitarica.
Skraćena tvrtka Društva glasi: Papuk Našice d.o.o.

Članak 5.
Temeljni kapital Društva iz članka 2. ove odluke pretvara se na dan donošenja ove odluke o preoblikovanju u cijelosti u temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću i iznosi 18.149.100,00 kn (osamnaestmilijunastočetrdesetdevettisućasto kuna). Temeljni kapital iz prethodnog stavka podijeljeno po načelu razmjera na nekoliko temeljnih uloga koliko ima i članova Društva. Iznos temeljnog kapitala svakog člana određuje se po načelu razmjera, prema visini njegovog dosadašnjeg udjela (broj dionica) u dioničkom društvu, pri čemu se ne dira u postojeća članska prava. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

Članak 6.
Dioničari Društva upisani u knjigu dionica koja se vodi kod SKDD na dan donošenja ove Odluke postaju članovi društva s ograničenom odgovornošću, tako da u zamjenu za svoje dionice u iznosu ukupne nominalne vrijednosti dionica, stječu jedan poslovni udjel istoga iznosa, a sve prema posebnom popisu koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio. Upisom Odluke o preoblikovanju u sudski registar smatra se da su izdane isprave (potvrde) o dionicama proglašene nevažećim, pa će se knjiga dionica staviti izvan snage a poslovne udjele koje su stekli članovi u zamjenu za dionice upisat će Uprava Društva u knjigu poslovnih udjela.

Članak 7.
Na zahtjev člana Društva koji je glasovao protiv donošenja ove Odluke i koji je kao takav upisan u Zapisnik s Glavne skupštine, Društvo će otkupiti njegov poslovni udio plaćanjem primjerene naknade ako član Društva to zatraži u roku od dva mjeseca od dana kada je preoblikovanje društva upisano u sudski registar. Član će s Društvom sporazumno utvrditi naknadu za prijenos poslovnog udjela. Ne postigne li se sporazum o naknadi u roku od 30 dana od dana kada je član Društva to zatražio, primjerenu naknadu odredit će nadležni sud.

Članak 8.
Usvaja se Društveni ugovor Papuk društvo s ograničenom odgovornošću, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njegov sastavni dio. Utvrđuje se da Društvo nije izdalo isprave o dionicama u obliku vrijednosnog papira, tako da se nakon provođenja preoblikovanja neće provoditi postupak amortizacije dionica sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Ovom odlukom član uprave trgovačkog društva Papuk d.d. Našice postaje članom Uprave trgovačkog društva Papuk Našice d.o.o. i to s danom upisa preoblikovanja u sudski registar nadležnog suda. Uprava zastupa društvo samostalno i neograničeno. S danom upisa preoblikovanja u sudski registar prestaju sve ovlasti Glavne skupštine kao organa društva Papuk d.d. Našice, koje ovlasti preuzima Skupština Papuk Našice d.o.o. Ovom odlukom se član uprave ovlašćuje da zastupa Papuk društvo s ograničenom odgovornošću sukladno odredbama Društvenog ugovora i to od dana upisa preoblikovanja u sudski registar nadležnog suda. Ovom odlukom članovi nadzornog odbora Papuk d.d. Našice postaju članovi nadzornog odbora Papuk Našice d.o.o. i to danom upisa preoblikovanja u sudski registar nadležnog suda. Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja djelatnosti iz članka 2. Društvenog ugovora o osnivanju Papuk Našice d.o.o.

Članak 9.
Ovlašćuje se predsjednik Skupštine Društva na potpisivanje Društvenog ugovora iz prethodnog stavka. Dosadašnji Statut Društva upisom preoblikovanja u sudski registar stavlja se izvan snage. Članak 10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od dana upisa u sudski registar. Zadužuje se uprava Društva da ove promjene upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku. Skupština Društva usvaja tekst Društvenog ugovora Papuk Našice d.o.o. koji je priložen ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

DRUŠTVENI UGOVOR PAPUK Našice d.o.o.
I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Društvenim ugovorom Papuk društvo s ograničenom odgovornošću za promet i preradu žitarica ( dalje u tekstu Društvo) uređuju se:

- tvrtka i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- temeljni kapital Društva, poslovni udjeli, knjiga poslovnih udjela,
- raspolaganje poslovnim udjelima,
- povlačenje poslovnog udjela i isključenje člana iz Društva,
- zastupanje i predstavljanje Društva,
- organi Društva,
- godišnji obračun, podjela dobiti i pokriće gubitaka,
- trajanje i prestanak Društva,
- priopćenja Društva,
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.
Donošenjem ovog Društvenog ugovora i upisom usklađenja Društva u sudski registar, Društvo postaje društvo s ograničenom odgovornošću čije je osnivanje i ustroj uređeno zakonom o trgovačkim društvima.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.
Tvrtka je ime pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

Članak 4.
Tvrtka društva glasi:Papuk društvo s ograničenom odgovornošću za promet i preradu žitarica Našice. Skraćena tvrtka Društva glasi: Papuk Našice d.o.o.

Članak 5.
Tvrtka i skraćena tvrtka Društva iz članka 4. ovog Statuta mijenjaju se odlukom Skupštine društva. Tvrtka društva i sve njene promjene upisuju se u sudski registar.

Članak 6.
Sjedište društva je u Našičkom Markovcu, s poslovnom adresom Kolodvorska 1. Odluku o poslovnoj adresi donosi Uprava Društva. Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština društva.

Članak 7.
Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva. Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva.

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

Članak 8.
Predmet poslovanja društva utvrđuje se u posebnoj odluci koju donosi skupština društva, sukladno odredbi članka 33. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 9.
Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno javljaju uz navedenu djelatnost

Članak 10.
Društvo može izvan svog sjedišta imati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti i osnivati nova društva. Podružnica i novo društvo se osniva odlukom Skupštine društva. Odluku o osnivanju podružnice i novog društva mora ovjeriti javni bilježnik.

IV.TEMELJNI KAPITAL, POSLOVNI UDJELI, KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 11.
Temeljni kapital Društva iznosi 18.149.100,00 kn (osamnaestmilijunastočetrdesetdevettisućasto kuna), što odgovara poslovnim udjelima 100%. Temeljni kapital Društva iz prethodnog stavka sastoji se od 60.497 (šezdesettisućačetrstodevedesetsedam) poslovnih udjela, svaki nominalnog iznosa 300,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Popis udjeličara i njihovih poslovnih udjela nalazi se u privitku Društvenog ugovora i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.
U odnosu na Društvo, član društva je samo onaj koji je upisan u Knjigu udjela. Smatra se da je u Knjizi udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis ako ona ispunjava uvjete temeljem sklopljenog pravnog posla, koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je pravni posao stvarno obavljen. Povećanje temeljnog kapitala

Članak 13.
Temeljni kapital Društva može se povećati tijekom poslovanja Društva u skladu sa Zakonom, ovim Društvenim ugovorom i Odlukom Glavne skupštine, na sljedeći način a) uplatama uloga za nove poslovne udjele ili b) uplatama povećanih uloga za postojeće poslovne uloge, ali i c) unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital.

Članak 14.
Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem stvari i prava moguće je samo onda ako se u odluci o povećanju temeljnog kapitala to izričito navede i ako se odredi rok u kojemu će se u Društvo unijeti stvari i prava. Stvari i prava moraju se unijeti u društvo prije nego što se registarskom sudu podnese prijava za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Skupština društva, većinom od ukupnog broja glasova svih članova društva, na temelju obrazloženog prijedloga Nadzornog odbora.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 15.
Temeljni kapital Društva može se smanjiti u skladu sa Zakonom i ostvaruje se kao-a) vraćanjem članovima društva njihovih udjela-b)sniženjem nominalnog iznosa poslovnih udjela - pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala.

V. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA

Članak 16.
Poslovni udjel je prenosiv i može se nasljeđivati. Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Takav ugovor je potreban i za preuzimanje obveze da će se prenijeti poslovni udio. Poslovni udjeli se mogu slobodno prenositi između članova Društva. Za prijenos poslovnog udjela nije potrebna promjena društvenog ugovora.

Članak 17.
Zalaganje i drugo opterećenje uloga i/ili poslovnih udjela dopušteno je samo na temelju pisane suglasnosti Uprave Društva.

Članak 18.
Odluku o stjecanju vlastitih poslovnih udjela donosi Uprava Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na slučaj kada do promjene Imatelja poslovnog udjela dolazi nasljeđivanjem ili pravnom sukcesijom. Osoba koja u stečajnom, likvidacijskom ili izvršnom postupku stekne poslovni udjel, a nije od ranije član Društva, dužna je o tome obavijestiti Upravu Društva i ponuditi poslovne udjele na prodaju Društva.

Članak 19.
Član Društva koji nije upisan u Knjigu udjela ne smatra se u odnosu prema Društvu članom, te ne može u odnosu prema Društvu ostvarivati prava koja inače pripadaju članovima Društva.

Članak 20.
Odredbe o prijenosu odnosno opterećenju poslovnog udjela primjenjuju se i na prijenos i opterećenje dijela poslovnog udjela.

VI. POVLAČENJE POSLOVNOG UDJELA I ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA

Članak 21.
Pojedinog člana/članove Društva ostali članovi mogu isključiti iz Društva ako za to postoje valjani razlozi, a osobito ako je u Društvu ili ostalim članovima Društva prouzročio štetu, ako djeluje protivno odlukama Skupštine ili interesima Društva, ako ometa provođenje prava članova Društva ili na drugi način grubo krši odredbe ovog Društvenog ugovora.  

Članak 22.
O isključenju odlučuje Skupština Društva većinom danih glasova. Član o čijem se isključenju glasa ne sudjeluje na glasanju. Isključeni član Društva gubi članstvo i poslovni udjel u Društvu. Ostali članovi Društva mogu preuzeti poslovni udjel isključenog člana razmjerno dotadašnjem udjelu u temeljnom kapitalu Društva ili odlučiti da se taj udjel povuče Naknada za poslovni udjel isključenjem člana utvrđuje se odlukom o isključenju koju donosi Skupština Društva.

Članak 23.
Povlačenje poslovnih udjela dopušteno je u svako doba uz pristanak člana Društva čiji se udio povlači Pristanak člana Društva nije potreban:
1. kad on sam otkaže članstvo u Društvu,
2. ako u osobi dotičnog člana Društva postoji važan razlog (isključenje),
3. ako je nad imenovanim članom Društva otvoren stečajni postupak Skupština odlučuje o naknadi za poslovni udio člana koji povlači poslovni udjel.

Knjiga poslovnih udjela

Članak 24.
Društvo vodi Knjigu poslovnih udjela na način i po postupku koji utvrdi Uprava Društva sukladno Zakonu. U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj koji je upisan u Knjigu poslovnih udjela. Smatra se da je u Knjizi poslovnih udjela obavljen upis dana kada Društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen. U knjigu poslovnih udjela upisuju se, osim Zakonom određenih podataka i svi drugi važni podaci od značaja za prava koja proizlaze iz udjela, prijenosa i opterećenje udjela. Stjecanja vlastitih poslovnih udjela

Članak 25.
Društvo je ovlašteno stjecati vlastite poslovne udjele na temelju odluke Nadzornog odbora, donesene u slučajevima utvrđenim Zakonom o mogućem stjecaju vlastitih poslovnih udjela.

VII. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Članak 26.
Društvo zastupa i predstavlja Uprava Društva. Uprava Društva sastoji se od jedne osobe - direktora. Direktor zastupa Društvo pred sudovima i drugim tijelima, te je ovlašten sklapati ugovore i obavljati druge pravne radnje u poslovanju Društva u zemlji i inozemstvu samostalno i neograničeno.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 27.
Društvo ima sljedeće organe: Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu. Skupština

Članak 28.
Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Članove mogu zastupati i opunomoćenici. Punomoć mora biti u pisanom obliku sa sadržajem koji precizira ovlaštenja opunomoćenika.

Članak 29.
Skupština Društva odlučuje o pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Ugovorom a osobito o

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, davanju razrješnice članovima Uprave, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslove godine za prethodnu godinu
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga
- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
- izmjeni društvenog ugovora
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave.

Članak 30.
Skupštinu Društva saziva Uprava, odnosno Nadzorni odbor. Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja kada se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala. Skupština se mora sazvati bez odgađanja i onda kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi Društva koji su preuzeli uloge što zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala Društva. Skupština se saziva neposrednim uručivanjem poziva članovima Društva, uz potpis, odnosno preporučenim pismom. Od dana neposrednog uručenja poziva ili od dana kada je poziv predan pošti i dana održavanja Skupštine, mora proći najmanje sedam dana. Skupština se održava u sjedištu Društva, odnosno na drugom mjestu koje odredi Uprava.

Članak 31.
Skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, ako su oba spriječena članovi Skupštine na prijedlog Uprave biraju predsjedavajućeg Skupštine.

Članak 32.
Skupština će valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi opunomoćenici i/ili zastupnici koji zajedno drže udjel čija nominalna vrijednost prelazi 50% (pedeset posto) nominalnog iznosa temeljenog kapitala Društva u vrijeme održavanja Skupštine.

Članak 33.
Svakih 300,00 (tristo) kuna poslovnog udjela daje pravo na 1 (jedan) glas Na Skupštini se može glasovati putem opunomoćenika čija punomoć mora biti u pisanom obliku i dostavlja se Društvu. Na Skupštini se glasuje javno, a Skupština može odlučiti da se glasuje tajno. Nasljednici člana Društva imaju pravo glasovati putem zajedničkog opunomoćenika koji ima jedinstveno pravo glasovanja za sve članove Društva koje zastupa. Na Skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova, ako se zakonom ne odredi da je za to potrebna neka kvalificirana većina.

Nadzorni Odbor

Članak 34.
Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od tri (3) člana, koje bira Skupština Društva osim predstavnika radnika, ako ga je Društvo obvezno imati, koji se imenuje i opoziva sukladno Zakonu o radu. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, s time da mogu biti ponovo birani. Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 35.
Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:
- nadzire vođenje poslova društva,
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju društva,
- podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- po potrebi saziva Skupštinu Društva, s time da to mora učiniti kad je to potrebno radi dobrobiti društva,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- imenuje članove Uprave Društva,
- sklapa ugovore s članovima Uprave,
- imenuje i razrješuje članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka, donosi odluke i nadzire njihovo provođenje,
- daje suglasnost na odluke Uprave Društva kada je to propisano zakonom ili odredbama ovog Društvenog ugovora,
- obavlja druge poslove koje su mu izrijekom povjerene zakonom, ovim Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine Društva.

Članak 36.
Priprema i način sazivanja sjednica Nadzornog odbora, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druga pitanja rada Nadzornog odbora može se urediti Poslovnikom o radu Nadzornog odbora kojeg donosi i usvaja Nadzorni odbor.

Članak 37.
Svaki član Nadzornog odbora ima 1 glas. Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova. Odluke se donose većinom danih glasova. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice u sklopu konzultacija članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 38.
Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru prema Odluci Skupštine Društva.

Uprava

Članak 39.
Uprava se sastoji od jednog člana - direktora Društva. Uprava zastupa društvo samostalno i neograničeno. Mandat direktora traje pet (5) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članak 40.
Direktor vodi poslovanje Društva. U sklope ove zadaće, direktor društva napose je dužan utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige društva i izvješćivati druge organe društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva

Članak 41.
Direktor posebice vodi poslove:
1. organizira i rukovodi procesom rada Društva,
2. zastupa Društvo sukladno utvrđenjima u ovom Društvenom ugovoru i Zakonu, te predstavlja Društvo,
3. donosi opće akte Društva,
4. saziva Skupštinu Društva,
5. odlučuje o:
- zapošljavanju i otpuštanju djelatnika, kao i o radu po ugovoru,
- raspoređivanju djelatnika na radna mjesta,
- ostalim pravima i obvezama djelatnika iz radnog odnosa u I. stupnju, te o njihovoj materijalnoj i stegovnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom i aktima Društva,
- službenim putovanjima.
6. podnosi:
- Izvješća o radu i poslovanju Društva,
- Izvješća o provođenju odluka organa Društva.
7. izvršava odluke Nadzornog odbora i Skupštine.
8. donosi pojedinačne akte iz oblasti poslovanja Društva, rukovođenja i rada djelatnika u Društvu, te
9. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Društvenom ugovoru ili na temelju ovlaštenja ili naloga Nadzornog odbora i odlučuje o svim drugim pitanjima o kojima sukladno odredbama ovog Društvenog ugovora i Zakona ne odlučuje Skupština ili Nadzorni odbor.

Članak 42.
Izvještaji Uprave moraju biti sastavljeni savjesno i istinito. Pri vođenju poslova Društva Uprava je dužna i obvezna poduzimati sve radnje i donijeti sve odluke, sukladno Zakonu, koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva Uprava odlučuje i o svim pitanjima koja ovim Statutom ili Zakonom nisu dana na odlučivanje drugom organu Društva.

Članak 43.
Direktora imenuje Nadzorni odbor.

Članak 44.
S Članom Uprave - direktorom sklapa se managerski ugovor kojeg u ime članova Društva sklapa predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 45.
Direktor može biti opozvan s funkcije i prije proteka vremena na koje je imenovan i to odlukom Nadzornog odbora kada za to postoje valjani razlozi. Valjanim razlogom osobito se smatra gruba povreda dužnosti i ovog Društvenog ugovora, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva, ili izglasavanje nepovjerenja od strane Nadzornog odbora.

Članak 46.
Direktor za vrijeme trajanja mandata na koji je imenovan može podnijeti ostavku na funkciju u Upravi društva. Za prestanak članstva u Upravi nije potrebna odluka Nadzornoga odbora. Ne proizlazi li iz izjave kojom je ostavka dana što drugo ona djeluje ako za nju postoji važan razlog od dana kada je izjavljena Društvu, a u protivnom tek po proteku 14 (četrnaest dana) od toga dana Ostavka iz prethodnoga stavka ovoga članka Statuta izjavljuje se u pisanom obliku Nadzornome odboru Društva. Dana ostavka može se povući, samo uz suglasnost Nadzornoga odbora Društva

Članak 47.
Član Uprave mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva te ne smije konkurirati Društvu, u skladu s uvjetima određenim Zakonom.

VIII.GODIŠNJI OBRAČUN, PODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Članak 48.
Financijski rezultat poslovanja Društva utvrđuje se na način propisan zakonom na temelju poslovnih knjiga Društva i obračuna poslovanja. Društvo vodi poslovne knjige propisane zakonom i na zakonom propisani način. Za uredno vođenje poslovnih knjiga odgovorna je Uprava Društva. Uprava je dužna u zakonskom roku po završetku poslovne godine, utvrditi godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju Društva i ta izvješća predati revizoru Društva u slučaju da ga se odlukom Skupštine imenuje.

Članak 49.
O upotrebi dobiti odlučuje Skupština.

Članak 50.
Član Društva ima pravo da sudjeluje u dijelu dobiti koji je, prema odluci Skupštine namijenjen za isplatu članovima, razmjerno nominalnoj vrijednosti udjela u njegovom vlasništvu.

Članak 51.
O pokrivanju gubitaka odlučuje Skupština u skladu s odredbama ovog Društvenog ugovora. Skupština može odlučiti da se pokrivanje gubitaka izvrši iz sredstava imovine Društva, smanjenjem temeljnog kapitala ili na drugi zakonit način, vodeći pri tome računa o pravima trećih osoba. Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela čiste (neto) dobiti isplatiti članovima predujam na ime dobiti.

Poslovna godina

Članak 52.
Poslovna godina odgovara kalendarskoj godini.

IX.TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 53.
Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 54.
Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih zakonom.

Članak 55.
Ako Društvo prestaje odlukom članova Društva, odluku donose članovi Društva u obliku javnobilježničkog akta većinom od 2/3 (dvije trećine) danih glasova zastupljenih na Skupštini Društva.

X. PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 56.
Priopćenja koje je Društvo obvezno objavljivati u skladu sa zakonom, Društvo će objavljivati na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici društva.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.
Ako bi neka od odredbi ovog Društvenog ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili ako u ovom Društvenom ugovoru na drugi način nastane pravna praznina, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Umjesto pravno nevaljane odredbe, odnosno radi popunjavanja pravne praznine ugovorne strane ugovorit će odgovarajuću odredbu koja je, ako je to pravno moguće, najbliža onome čemu su potpisnici ugovora težili ili bi prema smislu i svrsi ugovora bili ugovorili, da su to pitanje imali u vidu.

Članak 58.
Na dan stupanja na snagu ovog Društvenog ugovora, prestaje važiti Statut Društva PAPUK D.D. Našice sa zadnjim izmjenama od 05.05.2021. godine Ostali opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovoga Društvenog ugovora, primijenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Društvenog ugovora, sve do donošenja odgovarajućih novih akata. Nadležni organi Društva uskladit će postojeće opće akte s odredbama ovog Društvenog ugovora u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Društvenog ugovora.

Članak 59.
Odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora donosi Skupština Društva, većinom od tri četvrtine danih glasova.

Članak 60.
Ovlašćuje se predsjedavajući Skupštine Društva, da potpiše potpuni tekst Društvenog ugovora, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za upis promjena u sudski registar.

Članak 61.
Izvornik ovog javnobilježničkog akta čuva se u javnobilježničkom uredu, a tri su otpravka uručena stranci. Naslovi nad pojedinim odredbama ovog Društvenog ugovora služe samo lakšem snalaženju i nemaju značaj za određivanje pravnog sadržaja tih odredbi.

Članak 62.
Za čuvanje ovog Društvenog ugovora odgovoran je direktor Društva koji je dužan na zahtjev bilo kojeg člana Društva omogućiti mu uvid u Društveni ugovor ili mu, na njegov trošak osigurati prijepis odnosno kopiju Društvenog ugovora. 

Članak 63.
Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

Ad.12. Donošenje Odluke o predmetu poslovanja društva Papuk Našice d.o.o., na način da je predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:
- poljoprivredna djelatnost,
- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- intergirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda,
- proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište,
- proizvodnja mlinskih proizvoda,
- proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača,
- proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača,
- proizvodnja hrane za životinja,
- proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja,
- trgovina uzgojno valjanim životinjama,
- potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda,
- distribucija i prodaja pesticida,
- zdravstvena zaštita bilja,
- proizvodnja sjemena,
- dorada sjemena,
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena,
- stavljanje na tržište sjemena,
- proizvodnja sadnog materijala,
- djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje,
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji: sušenje žitarica i uljarica, dorada i uskladištenje žitarica i uljarica,
- promet gnojivima i poboljšivačima tla,
- kupnja i prodaja robe,
- pružanje usluga u trgovini,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- skladištenje robe,
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina,
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu,
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu,
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe,
- zastupanje inozemnih tvrtki,
- proizvodnja metalnih konstrukcija,
- obrada i povlačenje metala; strojna obrada metala,
- popravak proizvoda od metala; strojeva i opreme,
- računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
- djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem,
- računovodstveni poslovi,
- usluge informacijskog društva,
- informacijske uslužne djelatnosti

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji su upisani u registar dionica kod SKDD i koji se najkasnije 6 dana prije održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.

Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirus ( COVID-19), u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo.

Prijava se podnosi u pisanom obliku neposredno Upravi Društva ili preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva. Uvid u materijale za Skupštinu, kao i obrasci prijave i punomoći bit će dostupni dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine svakim radnim danom od 10,oo do 14,oo sati u Upravi Društva, Kolodvorska 1, Našice.

Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupan je na internetskoj stranici Društva www.papuk.hr.

Ako ne postoji kvorum, nova sjednica Redovne Glavne skupštine održat će se 08.09.2021. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/ 618-190.

PAPUK d.d.
Našice, Kolodvorska 1 

> DOPUNA DNEVNOG REDA 

Preuzmite obrasce:
Obrazac Prijava za sudjelovanje (.pdf)
Obrazac za Punomoć (.pdf)

 


Povratak na O nama

  • PAPUK d.d. NAŠICE
    Kolodvorska 1, Našice
    tel. (031) 618 190
    fax. (031) 618 282
    e-mail. info@papuk.hr

Download brosure Download brosure